Υπηρεσίες

ΕΛΕΓΧΟΙ

 • Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

 • Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) ή τα λογιστικά πρότυπα της μητρικής εταιρίας.

 • Ειδικοί προαιρετικοί έλεγχοι - Προσυμφωνημένες διαδικασίες

 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις

 • 'Ελεγχοι διαχείρησης

 • Δικαστικές και εξωδικαστικές πραγματογνωμοσύνες


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

 • Έκδοση ετήσιων εκθέσεων φορολογικής συμμόρφωσης επιχειρήσεων 

 • Ειδικά θέματα φορολογίας επιχειρήσεων

 • Φορολογικές γνωματεύσεις 


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 • Εκτιμήσεις εμπορικής αξίας επιχειρήσεων

 • Συγχωνεύσεις/μετατροπές επιχειρήσεων

 • Εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (IFRS)

 • Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων

 • Εκκαθάριση επιχειρήσεων

 • Εφαρμογές ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Consolidated Financial Statements)